Ana səhifə bloku

Respublika ərazisindəki sel və daşqın təhlükəli çaylarda ətraf yaşayış məntəqələrini, yolları, körpüləri və s. seldən, daşqından qorumaq, yaxud suyun məcradan kənara çıxmasının qarşısını almaq məqsədilə 1595 km mühafizə bəndləri tikilmişdir.

04.07.2019

Respublikamızda hidravliki təzyiq altında olan və sukeçirməyən laylar arasında yığılmış yeraltı suların istismarı məqsədilə 7511 quyu qazılmışdır. Bu qazılmış quyuların bəzilərindən yeraltı sular öz təzyiqi ilə yer səthinə çıxsa da (belə quyular artazian quyuları adlanır), əksər quyulardan su elektrik enerjisi tələb edən dərinlik

04.07.2019

Respublikamızda su ehtiyatları qıt olduğundan mövcud su ehtiyatlarının qorunması, səmərəli istifadəsi və suların zərərli təsirlərinin qarşısının alınması məqsədilə indiyə kimi 132477 ədəd hidrotexniki qurğu inşa edilmişdir. Bu qurğular çayların və digər su mənbələrinin təbii rejimlərini nizamlamaqla, eyni zamanda su təsərrüfatı obyektlərində

04.07.2019

Respublikanın əsas su arteriyaları olan Kür və Araz çaylarında, təbii və süni yaradılmış su hövzələri üzərində quraş­dı­rı­lan nasos stansiyaları suvarma və su təchizatı sistemlərinin su ilə təmin edilməsini həyata keçirir. Bundan başqa, respublikada meliorasiya olunmuş sahələrdən axıdılan kollektor-drenaj sularının nəql etdirilməsində də

15.05.2019

Respublikanın suvarılan torpaqlarının 43 faizində (610.7 min hektar) kompleks meliorasiya işləri aparılmışdır. 277.3 min hektar sahə açıq, 320.4 min hektar sahə örtülü, 13 min hektar sahə şaquli drenaj şəbəkələri ilə əhatə olunmuşdur. Drenləşmiş sahələrdə 12761 km açıq, 9269 km qapalı drenaj şəbəkələri, 6683 ilkin yığıcı

15.05.2019

Hidroqovşaq – yerləşməsinə və uyğun təyinatına görə birləşmiş hidrotexniki qurğular kompleksidir. Axını nizamlanmış çaylardan suyun qəbul edilib kanallara verilməsi hidroqovşaqlar vasitəsilə həyata keçirilir. Respublikamızda suburaxma qabiliyyəti 50 m³/s-dən çox olan 17 hidroqovşaq, su götürmə qabiliyyəti 50 m³/s-dən az olan 3 hidroqovşaq

15.05.2019

Su anbarları çay axınlarının toplanmasına və nizamlanmasına xidmət edən, qədim zamanlardan bəri insanların suya olan ehtiyacını odəmək və əkin sahələrinin suvarılması məqsədilə inşa edilən su təsərrufatı obyektidir. Azərbaycanda Qanlıgöl adlanan ümumi sututumu 0,9 mln. m³ olan ilk su anbarı 1864-cü ildə Naxçıvanın ərazisində

01.05.2019