04.07.2019

04.07.2019

04.07.2019

Respublikanın əsas su arteriyaları olan Kür və Araz çaylarında, təbii və süni yaradılmış su hövzələri üzərində quraş­dı­rı­lan nasos stansiyaları suvarma və su təchizatı sistemlərinin su ilə təmin edilməsini həyata keçirir. Bundan başqa, respublikada meliorasiya olunmuş sahələrdən axıdılan kollektor-drenaj sularının nəql etdirilməsində də

15.05.2019

Respublikanın suvarılan torpaqlarının 43 faizində (610.4 min hektar) kompleks meliorasiya işləri aparılmışdır. 277 min hektar sahə açıq, 320.4 min hektar sahə örtülü, 13 min hektar sahə şaquli drenaj şəbəkələri ilə əhatə olunmuşdur. Drenləşmiş sahələrdə 12761 km açıq, 9269 km qapalı drenaj şəbəkələri, 6683 ilkin yığıcı

15.05.2019

15.05.2019

15.05.2019

Водохранилища - водохозяйственный обьект который служит источником воды для сбора и регулирования речных потоков, построенный с древних времен для удовлетворения потребностей людей в воде и для орошения

01.05.2019